บิ๊กกี้พาเที่ยว ตอน ปราสาทนครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รายละเอียด :

โปรแกรมท่องเที่ยว 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "นครวัด นครธม" ประเทศกัมพูชา 
เดินทาง 23-25กย. ราคาโลซีซั่น 5,500 
เดินทาง 28-30ตค. / 25-27พย. / 2-4ธ.ค. / 09-11ธค. ราคาไฮซีซั่น 5,800 
** รวมทุกอย่าง พัก 3 ดาว / ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 19 ท่าน ** 
***. ทริปนี้ต้องใช้ passport. มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป ***
สอบถามเพิ่มเติม 090-959-2429 
Line official : @biggietravel

วันแรก กทม. – สระแก้ว – เสียมเรียบ 
02.00 น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
05.00 น. คณะถึงด่านชายแดนอรัญประเทศ ไทย – กัมพูชา ทำธุระส่วนตัว พร้อมพบไกด์ชาวกัมพูชามืออาชีพ 
06.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนรถมินิบัส นำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 - ฝั่งกัมพูชา)
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นเดินทางสู่วัด ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลกในสมัยเขมรแดงและชมทุ่งสังหาร (Killing Filed) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่ง ประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาค่ะ อาทิเช่น หินแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 - บุฟเฟ่นานาชาติ) พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พักหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สอง เสียบเรียบ – สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก – กทม. 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. ออกเดินทางชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย เข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ ชมปราสาทบายน บาปวน ภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวัด (Angkor Wat)ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก
12.30 น. รับประทานอาหารที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 5)
13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชมปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนอรัญประเทศ
16.00 น. ถึงด่านอรัญประเทศ ทำพิธีการผ่านด่านข้ามแดนเข้าสู่ จ.สระแก้วพร้อมช๊อปที่ตลาดโรงเกลือ
18.00 น. ออกเดินทางกลับ กทม.
21.00 น. ถึงปั้มปตท.วิภาวดี

ราคานี้รวมกัมพูชา 
- ค่าที่พัก 1 คืน (3 ดาว)
- ค่าอาหาร (5 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์กัมพูชา

*** ต้องใช้ passport อายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน *** 

การจองทริปทุกโปรแกรม 
1. โทรจองที่นั่ง 090-959-2429 พร้อมแจ้งรายชื่อผู้เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับ 
2. โอนเงินจองภายใน 24 ชม. โอนมัดจำ 2,000 บาทต่อท่าน ส่วนที่เหลือ ชำระในวันเดินทาง 
3. ระบุโปรแกรมท่องเที่ยวและเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : 0909592429 หรือ inbox มาในเฟสบุ๊ค บิ๊กกี้พาเที่ยว 
4. มีการยืนยันตอบรับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจอง 
5. เตรียมสลิปและสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในวันเดินทาง 

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ยริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

*** ทุกทริปมีสตาฟดูแลคอยประสานงานตามสถานที่ต่างๆ ***

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน